Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

19:06
19:06
Sponsored post
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
19:06
3401 e5b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
19:06
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
19:06
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima vialottibluebell lottibluebell
19:06
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialottibluebell lottibluebell
19:06
19:06
19:06
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
19:06
7857 c1e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
19:06
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
19:06
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
19:06
19:06
19:06
19:06
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
19:05
5916 d24b 500
Reposted fromsoftboi softboi vialottibluebell lottibluebell
19:05
19:05
19:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...