Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

15:45
W życiu nie ma nic dla tych, którym brakuje odwagi.
— Marlena de Blasi - "Tysiąc dni w Wenecji"
Reposted fromkyte kyte vialottibluebell lottibluebell
15:45
8841 2961 500
Reposted fromoll oll vialottibluebell lottibluebell
15:45
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax vialottibluebell lottibluebell
15:45
4603 ef42
15:45
3632 dbce 500
15:44
1172 2b1f
Reposted fromGodislove Godislove vialottibluebell lottibluebell
15:44
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
15:44
15:44
- Dlaczego nie powiesz tego od razu?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain vialottibluebell lottibluebell
15:44
0624 c5fb 500
Reposted frommuszynka muszynka viafluokid fluokid
15:44
7740 8f9d 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafluokid fluokid
15:44
9293 66cb 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viafluokid fluokid
15:44
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viafluokid fluokid
15:43
6967 759f
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
15:43
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.

January 14 2018

20:36
0160 0326
20:36
3249 0a8b 500
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate viaSzatia Szatia
20:35
2087 78b4 500
Best ad I've seen so far. Grabbed me by the neck.
That writing tho
Reposted fromfungi fungi viaSzatia Szatia
20:34
20:33
1755 29d5 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSzatia Szatia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl