Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

19:57
Nie wiedziałem od czego zacząć.
W sumie to nigdy nie wiem.
Zawsze tkwi we mnie jakaś blokada.
— Zrób mi jakąś krzywdę.
19:57
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

19:57
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaschokoladehimmel schokoladehimmel
19:57
19:57
tak naprawdę?
żyję dla tych paru marnych chwil, kiedy ktoś mi mówi w oczy:
-kurwa jak to dobrze, że jesteś.
19:57
5993 7cd8 500
Żulczykowe2
19:57
Przytulając Cię, czułam, że trzymam w ramionach cały mój świat, a nawet więcej.
— Wiktoria Góralczyk (via zanikanie)
19:56
0652 6e24

Can’t reach hot, not since the accident

Reposted frommyry myry viav2px v2px
19:56
19:56
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaschokoladehimmel schokoladehimmel
17:26
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viasimplyfalling simplyfalling
17:26how I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viamontak montak
17:26
2982 0444 500
Reposted fromnazarena nazarena viasimplyfalling simplyfalling
17:26
17:26
Untitled
Reposted fromweightless weightless viamontak montak
17:25
6367 45b8 500
Reposted frompixielark pixielark viamontak montak
17:24
6727 41c0
Reposted fromdontbemad dontbemad viasimplyfalling simplyfalling
17:18

August 07 2017

21:02
2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl viadressuicide dressuicide
21:02
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viadressuicide dressuicide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl