Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

21:48
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels vianevermorefuckit nevermorefuckit
21:48
1996 73d5 500
Reposted fromwentyl wentyl vianevermorefuckit nevermorefuckit
21:47
09:34
09:33
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viadifferent-love different-love
09:33
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viadifferent-love different-love
09:33

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
09:33
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
09:33
0490 ed30
Reposted fromwestwood westwood viadifferent-love different-love
09:33
3613 75f0
09:33
4622 0938
Reposted fromdivi divi viadifferent-love different-love
09:33
09:33
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
09:33
Czy naprawdę jesteś moim przeznaczeniem?
Reposted fromMelodyTime MelodyTime vialottibluebell lottibluebell
09:33
09:33
4235 14bc 500
Reposted fromAngiie Angiie vialottibluebell lottibluebell
09:32
09:32

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
09:32
09:32
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl