Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2016

21:59
ty naiwna.
— me

August 26 2016

21:38
chcę zdarzyć się
tobie
jeszcze jeden raz 
— Kaja Kowalewska
Reposted frombeatkazz beatkazz viaxvou xvou
21:38
2715 b1cb 500
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
21:38
4057 4c58 500
Reposted fromneddy neddy vianiskowo niskowo
21:34
7937 691f
Reposted frompuciata puciata vianiskowo niskowo
21:34
0086 8f49
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiskowo niskowo
21:34
Może nie jest najważniejsze chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlumincescence lumincescence viaelMojito elMojito
21:34
8703 fbad 500
NO ELO BIEDAKI, ZAPRASZAM
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne vianiskowo niskowo
21:34
Reposted fromoctober84 october84 vianiskowo niskowo
21:34
2680 210a
Reposted fromkulamin kulamin vianiskowo niskowo
21:34
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlumincescence lumincescence vianiskowo niskowo
21:34
7531 c4f1
Reposted fromsercowisko sercowisko vianiskowo niskowo
21:34
2835 5157
Reposted frombudas budas vianiskowo niskowo
21:34
21:34
9848 7af4 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viasaureus saureus
21:33
21:32
They quickly ran out of lust & sloth ?
Reposted frombootlegs bootlegs viaindivisualist indivisualist
21:32
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viatruesoup truesoup
21:32
Reposted frombluuu bluuu viatruesoup truesoup

August 25 2016

20:19
8306 b2d3
Reposted fromlive-laugh-love live-laugh-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl