Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

10:02
1392 e9ee 500
Reposted fromnyaako nyaako vialottibluebell lottibluebell
10:02
4908 ce92
10:02
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamadeinchina madeinchina
10:01
5261 f4fa 500
heya @Tank
Reposted fromlooque looque vianaxilos naxilos
10:01
10:01
2429 e363 500
Reposted fromrol rol vialottibluebell lottibluebell
10:01
3794 ab3e
Reposted fromwagabunda wagabunda vialottibluebell lottibluebell
10:01
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi vialottibluebell lottibluebell
10:01
bardzo lubię te spacery w nocy, wśród gwiazd. 
— xxx
10:00
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk
10:00
2197 f8a5
Reposted fromPoranny Poranny viaindivisualist indivisualist
10:00
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki

October 01 2019

18:38
18:09
0164 095e 500

September 29 2019

19:09
4722 0333 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
19:09
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka vialottibluebell lottibluebell
19:09

serce rośnie

ciśnienie skacze

czule i fikuśnie

nigdy Cię nie zobaczę

Reposted fromdjLangley djLangley vialottibluebell lottibluebell
19:09
19:09
0597 7679
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialottibluebell lottibluebell
19:09
5066 90a8
Reposted frommartynkowa martynkowa vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl