Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

21:01
8677 7ba1 500
21:01

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal. 

— Ignacy Karpowicz
21:00
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
21:00Reposted fromolbaria olbaria viainsanedreamer insanedreamer
21:00
9608 4ac7
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
20:59
8134 a9ca 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
20:59
0045 a970
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

October 21 2018

18:36
8717 7eb9 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer

October 18 2018

20:59
4784 2bc6 500
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viaindivisualist indivisualist
20:58
5751 f9bd
20:58
3622 1762
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
20:57
8491 9f8a 500
Reposted fromsavatage savatage vialottibluebell lottibluebell
20:57
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares vialottibluebell lottibluebell
20:55
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz
20:55
5688 aef3 500
20:55
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss vialottibluebell lottibluebell
20:55
5678 c720 500
20:55
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
20:55
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin vialottibluebell lottibluebell
20:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl